เขียนโดย ส่วนงานประชาสัมพันธ์ภายนอก/ปส. โทร.317   

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
กรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ พันเอก นที ศุกลรัตน์

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ


นายสุทธิพล ทวีชัยการ พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
 
คณะกรรมการกิจกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400 โทรศัพท์ 022710151-60 หรือ 1200 กด 2